Skip to Content

Chinese Language Films

With simplified Chinese subtitles

For more films (with simplified Chinese subtitles) in Minuteman Library Network click here


book jacket
DVD (CHINESE) Ai - REQUEST

Ai qing hu jiao zhuan yi. 2, Ai qing zuo you [videorecording] = Fit lover / Beijing pai ge tai he hu dong wen hua chuan mei you xian gong si, Zhongguo dian ying ji tuan gong si Beijing dian ying zhi pian chang, Shanghai dian ying ji tuan gong si chu pin ren Han Sanping jian zhi: Wu Yan ... [et al.] dao yan: Zhang Jianye. Guangzhou Shi : Guangdong yin xiang chu ban she, [2008]

book jacket
DVD (CHINESE) Bao - REQUEST

Bao ying [videorecording] = Punished. Xianggang : Ju xing lu xiang fa xing, 2011.

book jacket
DVD (CHINESE) Bawang - REQUEST

Bawang bie ji [videorecording] = Farewell to my concubine / zhu yan: Zhang Fengyi, Leslie Cheung dao yan: Chen Kaige. [Beijing Shi] : Zhong ying yin xiang chu ban she [Guangzhou Shi] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, [2007?]

book jacket
DVD (CHINESE) Cang - REQUEST

Cang qiong zhi mao苍穹之昴 [videorecording] = The pleiades Hua lu dian zi yin xiang chu ban you xian gong si chu ban fa xing, 2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Cao - REQUEST

Cao Cao [videorecording] / screenwriter, Qi Fei director, Tong Zheng. [Shenzhen Shi] : Ban dao yin xiang chu ban she : Qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si, 2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Cha - REQUEST

Cha guan [videorecording] / Beijing dian ying zhi pian chang dao yan Xie Tian zhi pian Wang Xuepu. [Beijing Shi] : Zhong ying yin xiang chu ban she [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si [distributor, 2009]

book jacket
DVD (CHINESE) Da - REQUEST

Da wu sheng [videorecording] = My kingdom / Zhongguo dian ying gu fen you xian gong si ... [et al.] bian ju, Zou Jingzhi, Gao Xiaosong dao yan Gao Xiaosong. [Beijing Shi] : Zhong ying yin xiang chu ban fa xing you xian ze ren gong si Guangzhou Shi : Guangdong guo shi wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) Er - REQUEST

Er shi si cheng ji [videorecording] = 24 city / Bao li bo na dian ying fa xing you xian gong si Jia Zhangke dao yan zuo pin. Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Final - REQUEST

Final Justice. 

book jacket
DVD (CHINESE) Gen - REQUEST

Gen zong [videorecording] = Eye in the sky / Yin he ying xiang (Xianggang) you xian gong si zhi zuo Jiao yang dian ying you xian gong si chu pin jian zhi, Du Qifeng, Xu Xiaoming dao yan, You Naihai bian ju, You Naihai, Ou Jianer. [Guangzhou] : Guangdong yin xiang chu ban she, [2007]

book jacket
DVD (CHINESE) Gua - REQUEST

Gua sha [videorecording] = The gua sha treatment / chu pin Beijing Zi jin cheng ying ye you xian gong si dao yan Zheng Xiaolong.Letter box AC-3[S.l.] : Shi ma mei ti you xian gong si Guangzhou : Guangzhou huan ya yin xiang zhi zuo fa xing you xian gong si , [200-?]

book jacket
DVD (CHINESE) Hong - REQUEST

Hong men yan [videorecording] = White vengeance / Li Rengang dao yan.Widescreen.[Xianggang] : Mei ya lei she ying die you xian gong si, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) Hua - REQUEST

Hua Mulan [videorecording] = Mu Lan / Xing guang guo ji chuan mei ji tuan chu pin Bei da xing guang ji tuan ... [et al.] lian he chu pin chu pin ren, Wang Zhe bian ju, dao yan, Ma Chucheng. Guangzhou : Tai ping yang ying yin gong si, [2010]

book jacket
DVD (CHINESE) Huo - REQUEST

Huo long dui jue [videorecording] = Fire of conscience / Huan ya dian ying you xian gong si, Zhong ying huan ya yin xiang zhi pin you xian gong si chu pin. [Beijing Shi] : Hua lu dian zi yin xiang chu ban you xian gong si, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Ji - REQUEST

Ji pai ying xiong [videorecording] / Dao yan Ye Tianlun. Xianggang : Mei ya yu le, [2010?]

book jacket
DVD (CHINESE) Jin - REQUEST

Jin yi wei [videorecording] = 14 blades / Chu pin dan wei: Shanghai dian ying (ji tuan) you xian gong si ... [et al.] yuan chuang gu shi, Li Rengang bian ju, Kuang Wenwei, Mai Tianshu, Liu Haoliang bian ju dao yan Li Rengang. [Guangzhou] : Guangdong yin xiang chu ban she, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Jing - REQUEST

Jing cha gu shi [videorecording] = Police story / Jia he Wei he dian ying zhi zuo you xian gong si dao yan Cheng Long. [Xianggang] : Wei shi yu le ying ye Xianggang : De li ying shi gu fen you xian gong si fa xing, 2002.

book jacket
DVD (CHINESE) Jing - REQUEST

Jing xiong nü xia Qiu Jin [videorecording] = The woman knight of Mirror Lake / Guo yi ying shi zhi zuo you xian gong si she zhi dao yan, Qiu Litao bian ju, Li Min jian zhi, Xian Guolin.Widescreen.Xianggang : Huan yu shu ma yu le you xian gong si, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) kAI - REQUEST

Kai xin mo fa 开心魔法 ][videorecording] = Magic to win Panorama, 2012.

book jacket
DVD (CHINESE) Kongzi - REQUEST

Kongzi [videorecording] = Confucius / Da di yu le you xian gong si, Da di shi dai wen hua chuan bo (Beijing) you xian gong si, Zhongguo dian ying ji tuan gong si lian he chu pin bian ju, Chen Han ... [et al.] zong jian zhi Cui Baozhu dao yan Hu Mei. Beijing Shi : Beijing bei ying lu yin lu xiang gong si chu ban, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Lao - REQUEST

Lao da de xing fu [videorecording] = Brothers' happiness / Jiangsu Sheng guang bo dian shi zong tai deng lian he chu pin. Guangzhou Shi : Guangdong jia ying yin xiang chu ban she, 2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Li - REQUEST

Li Mi de cai xiang [videorecording] = The equation of love and death / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si, Jiao yang dian ying you xian gong si chu pin zhi pian ren Wang Zhonglei, Xu Xiaoming bian ju dao yan Cao Baoping.Widescreen.San Francisco, CA : Tai Seng Entertainment, c2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Li - REQUEST

Li Xiaolong, wo de xiong di [videorecording]. 

book jacket
DVD (CHINESE) Nu - REQUEST

All about women [videorecording] / a Century Pacific Entertainment release of a Dong Yang Huan Yu Media Limited / J.A. Movies (H.K.) Limited production directed by Tsui Hark written by Kwak Jae Yong.Widescreen ed.San Francisco, CA : Tai Seng Entertainment, c2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Piao - REQUEST

Piao liang nü ren [videorecording] = Pretty woman / Zhongguo guo ji dian shi zong gong si ying shi shi ye bu deng lian he she zhi. [Shenyang Shi] : Liaoning guang bo dian shi yin xiang shu ban she, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Qian - REQUEST

Qian nü you hun [videorecording] = A Chinese ghost story / Lan tian ying ye zhi zuo gong si zhi zuo bian ju Zhang Tan dao yan Ye Weixin.Anamorphic widescreen.[Xianggang] : Xianggang tai ji yin gye you xian gong si, 2011.

book jacket
DVD (CHINESE) Qie - REQUEST

Qie ting feng yun 2 [videorecording] = Overheard 2 / Yin du ji gou you xian gong si, Bona ying shi yu le you xian gong si chu pin bian ju dao yan, Mai Zhaohui, Zhuang Wenqiang. Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2011.

book jacket
DVD (CHINESE) Qing - REQUEST

Qing chun wan sui [videorecording] = Forever young / yuan zhu, Wang Meng bian ju, Zhang Xian. [Jinan Shi] : Qi Lu yin xiang chu ban she [Guangzhou Shi] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, [2005]

book jacket
DVD (CHINESE) Qing - REQUEST

Qing chun qi zhuang shang geng nian qi [videorecording] / bian ju, Ma Guangyuan dao yan, Pang Hao. [Liaoning] : Liaoning guang bo dian shi yin xiang chu ban she chu ban fa xing Guangzhou Shi : Bo kai wen hua chuan bo you xian gong si, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Ri - REQUEST

Ri zhao Chongqing [videorecording] = Chongqing blues / Tian bao hua ying ying ye tou zi (Beijing) you xian gong si, Beijing bo na ying shi wen hua jiao liu you xian gong si, Beijing dong chun wen hua chuan bo you xian gong si chu pin bian ju, Wang Xiaoshuai, Yang Yishu dao yan, Wang Xiaoshuai. [Shenyang Shi] : Liaoning guang bo dian shi yin xiang chu ban she Guangzhou Shi : Opus Media, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Tang - REQUEST

Tang Bohu dian Qiuxiang [videorecording] : Flirtong [sic] scholar / [directed by Lee Lik-Chi]. Kowloon, Hong Kong : Mei Ah Entertainment,

book jacket
DVD (CHINESE) Tang - REQUEST

Tang Lang tan an [videorecording] = Detective Tanglang / dao yan He Luo, Luo Gang. [Liaoning] : Liaoning guang bo dian shi yin xiang chu ban she, [2010]

book jacket
DVD (CHINESE) Tou - REQUEST

Tou ming zhuang [videorecording] = The warlords / dao yan : Chen Kexin. Beijing : Beijing bei ying lu yin lu xiang gong si, [2007]

book jacket
DVD (CHINESE) Wo - REQUEST

Wo shi ye zhu [videorecording] = I am the proprietor. [Guangzhou Shi] : Guangdong jia ying yin xiang chu ban she, 2010.

book jacket
DVD (CHINESE) Xianggelila - REQUEST

880-01 Xianggelila [videorecording] = Shangri-la / dao yan Jiang Jiajun. Liaoning : Liaoning guang bo dian shi yin xiang chu ban she, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) Xin - REQUEST

Xin na shen me zheng jiu ni wo de ai ren [videorecording] [Shenyang Shi] : Liaoning guang bo dian shi yin xiang chu ban she, [2011?].

book jacket
DVD (CHINESE) Yang - REQUEST

Yang men nü jiang zhi jun ling ru shan [videorecording] = Legendary amazons / zong jian zhi Cheng Long dao yan Chen Xunqi.Widescreen.Xianggang : Mei ya yu le, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) Yin - REQUEST

Yin hun nan nü Widescreen.Xianggang : Mei ya yu le, [2011]

book jacket
DVD (CHINESE) Zhu- REQUEST

Zhu guang bao qi = The gem of life / bian ju Zhou Xuming jian zhi Qi Qiyi TVB.Beijing Shi : Zhongguo chang cheng wen hua yi shu zhong xin : Beijing wo qin yin xiang you xian gong si zong jing xiao, 2009.

book jacket
DVD (CHINESE) Zui - REQUEST

Zui ai = Love for life / Xing mei (Beijing) ying ye you xian gong si deng lian he chu pin. Widescreen. [Beijing] : Hua lu chu bang chuan mei yao xian gong si, 2011.